Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.
Newsletter Fundacji Batorego

wrzesień-październik 2018


DZIAŁAMY


Masz Głos Masz Wybór

Weź udział w wyborach 21 października!  

„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – pod tym hasłem z koalicją organizacji pozarządowych prowadzimy kampanię, w której zachęcamy obywateli i obywatelki do udziału w wyborach samorządowych. Spoty reklamowe można zobaczyć w kinach, w TVP i TVN lub usłyszeć m.in. w radiu ZET, TOK FM, Złote Przeboje. Zachęcamy do sprawdzenia wiedzy o kompetencjach samorządu w quizach na profilu kampanii na Facebooku.

Jak oddać ważny głos? Sprawdź w naszym poradniku.

Kampanię prowadzimy z Fundacją Aktywności Lokalnej FAL, Fundacją Projekt:Polska, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP, Ogólnopolską Siecią Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.

Dowiedz się więcej


Obserwujemy Wybory
W koalicji z kilkunastoma organizacjami społecznymi prowadzimy ogólnopolską obserwację wyborów w 300 losowo wybranych obwodowych komisjach wyborczych. Wydelegowani przez uczestniczące w akcji organizacje obserwatorzy społeczni będą monitorować przebieg głosowania, liczenia głosów i ustalania wyniku wyborów samorządowych. Zebrane dane posłużą do opracowania raportu z przebiegu wyborów, który pozwoli stwierdzić, czy wybory samorządowe w 2018 roku były przeprowadzone w sposób uczciwy, rzetelny i zgodny z prawem.

Inicjatorami akcji są Akcja Demokracja, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Komitet Obrony Demokracji, Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Akcję koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego.

Dowiedz się więcej


ZAPRASZAMY


forumIdei

Debata „Wybory 2018 – Co już wiemy?”
24 października zapraszamy na debatę powyborczą, na której zaprezentujemy wstępne wnioski z akcji Obserwujemy Wybory. Spotkanie z udziałem Jacka Hamana – autora metodologii obserwacji  oraz Jarosława Flisa, Radosława Markowskiego, Anny Materskiej-Sosnowskiej i Edwina Bendyka odbędzie się w siedzibie Fundacji przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie w godz. 15.00-17.30.

Zarejestruj się


Fundusz Civitates

Wsparcie dla organizacji społecznych
Międzynarodowy Fundusz Civitates na rzecz Demokracji i Solidarności w Europie ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych z krajów UE i EOG na projekty związane z komunikacją i (dez)informacją w mediach społecznościowych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Fundusz Civitates to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu fundacji europejskich i amerykańskich zrzeszonych w Europejskim Centrum Fundacji w Brukseli, którego celem jest wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Europie.

Dowiedz się więcej 


ANALIZUJEMY


forumIdei

Prognozy przedwyborcze
Aż 81 proc. osób uprawnionych do głosowania deklaruje, że weźmie udział w najbliższych wyborach. Jednak nasi eksperci szacują, że frekwencja wyborcza wyniesie około 49 proc. Aż 76 proc. deklarujących chęć głosowania uważa, że udział w wyborach jest obowiązkiem każdego Polaka. Zachęcamy do zapoznania się z  analizami przedwyborczymi naszych ekspertów:

- "Wybory samorządowe – wzory zaangażowania" Jarosława Flisa analiza porównawcza wyników wyborów samorządowych parlamentarnych i europejskich od 2002 roku.
- "Kto i jak zagłosuje w wyborach samorządowych?" Adama Gendźwiłła – prognoza frekwencji, preferencji i motywacji wyborców w wyborach 21 października na podstawie sondaży opinii publicznej 2002-2014.
- "Rekordowa frekwencja" Marty Żerkowskiej-Balas – motywacje osób deklarujących udział w wyborach na podstawie wyników sondażu CBOS zrealizowanego na nasze zlecenie w październiku 2018.


Relacje polsko-białoruskie
Zachęcamy do lektury analizy Krzysztofa Mrozka, który komentuje prowadzoną przez rząd PiS politykę normalizacji w relacjach z Białorusią. Autor omawia sukcesy, np. rosnącą wymianę handlową i postęp w kwestii polityki pamięci i nauczania języka polskiego, a także błędy - w tym brak koordynacji w polityce zagranicznej, objawiający się m.in. istnieniem dwóch zespołów parlamentarnych zajmujących się Białorusią.

Przeczytaj analizę


WSPIERAMY


Demokracja w Działaniu

Sprawdzanie prawdomówności polityków

Stowarzyszenie Demagog sprawdza prawdomówność polityków za pomocą fact-check’ingu. Metoda ta polega na sprawdzaniu wypowiedzi uczestników debaty publicznej i kwalifikowaniu ich według kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne. W czasie samorządowej kampanii wyborczej Demagog sprawdza wypowiedzi kandydatów na prezydentów: Gdańska, Łodzi, Krakowa, Warszawy i Wrocławia.

Zobacz więcej
 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwo na rzecz Ziemi działa w obronie zagrożonych obszarów i gatunków. Prowadzi m.in. kampanię społecznościową w obronie przyrody Poleskiego Parku Narodowego – jednego z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Polski i Europy, który wraz z terenami przyległymi jest zagrożony przez plany wydobycia węgla. Towarzystwo zbiera podpisy pod apelem w tej sprawie.

Podpisz apel
 

Pomoc dla kobiet zagrożonych przemocą
Stowarzyszenie Kobieta na Plus prowadzi w Nidzie, Piszu i Olsztynie Mazurskie Centrum Praw Kobiet. W punktach konsultacyjnych specjaliści udzielają pomocy psychologicznej, prawnej, prowadzą też doradztwo zawodowe. Stowarzyszenie uruchomiło telefon interwencyjny dla osób potrzebujących wsparcia i zagrożonych przemocą.

Zobacz więcej
 

Fundusze Powierzone

Ewa Wanat z Nagrodą im. Beaty Pawlak

11 października, po raz 12. wręczyliśmy Nagrodę im. Beaty Pawlak, finansowaną z Funduszu imienia tragicznie zmarłej reporterki Gazety Wyborczej. Tegoroczną laureatką została Ewa Wanat, nagrodzona za książkę „Deutsche nasz. Reportaże berlińskie”. Autorka zastanawia się nad tym, jak to się stało, że Niemcy są jednym z najbardziej otwartych społeczeństw Europy. Pisze o przenikaniu się kultur, o uczeniu się otwartości, o świecie różnorodności etnicznej i religijnej skłaniającym do oswajania obcości, ale też o konfliktach i zagrożeniach, z jakimi mierzą się Niemcy.

Więcej informacji o laureatce i nominowanych


ROZMAWIAMY


forumIdei

Debata z udziałem Jacka Czaputowicza, ministra spraw zagranicznych
5 października podczas debaty „Polska w świecie kryzysów” w siedzibie Fundacji minister Jacek Czaputowicz przedstawił główne kierunki polskiej polityki zagranicznej. Na spotkaniu odbyła się dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed Polską i zmieniającej się sytuacji międzynarodowej z udziałem panelistów: Bogumiły Berdychowskiej (Zespół Laboratorium „Więzi”), Piotra Burasa (dyrektora warszawskiego biura ECFR), Pawła Musiałka (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) oraz Michała Sutowskiego (publicysta "Krytyki Politycznej") i publiczności. Na pierwszy plan wysuwały się kwestie związane z bezpieczeństwem oraz kryzysem w relacjach z Unią Europejską.

Zobacz nagranie


KONSULTUJEMY


forumIdei

Wysłuchanie obywatelskie projektu ustawy o sygnalistach
22 września zorganizowaliśmy wysłuchanie na temat obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Spotkanie otworzył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości, posłowie, a także osoby, które zgłaszały nieprawidłowości w swoich miejscach pracy.

Zobacz relację

W Polsce nigdy wcześniej nie została stworzona kompleksowa ustawa chroniąca sygnalistów, o którą wielokrotnie apelowały organizacje społeczne i Rzecznik Praw Obywatelskich. Propozycja projektu ustawy uzgodniona w szerokich konsultacjach może stanowić podstawę do zmiany prawa w tym zakresie. Wysłuchanie zorganizowaliśmy wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, NSZZ Solidarność ’80, Instytutem Spraw Publicznych oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Przeczytaj projekt ustawy


Nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wraz z Forum Darczyńców w Polsce odnieśliśmy się do przedstawionych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego projektów nowych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaproponowane zmiany oceniamy jako niedopracowane i szkodliwe dla organizacji aplikujących o środki. Opowiadamy się za pozostawieniem ich w obowiązującym kształcie i ograniczeniem ingerencji w ich treść wyłącznie do koniecznych zmian kompetencyjnych związanych ze zmianą organu wydającego rozporządzenia.

Przeczytaj stanowisko
 

Pakt Uczciwości na kolei – spotkanie z mieszkańcami
Mieszkańcy Częstochowy, Zawiercia i okolicznych miejscowości mogli w czasie otwartego spotkania z inwestorem wyrazić swoje opinie i zgłosić wątpliwości dotyczące modernizacji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie. Razem z PKP PLK i ZUE S.A. zachęcaliśmy mieszkańców do udziału w społecznym monitoringu tej inwestycji, której przyglądamy się już od 2016 roku. Społeczny monitoring prowadzony jest w ramach projektu Pakt Uczciwości.

Dowiedz się więcej 


APELUJEMY


Apel ws. unijnego programu Prawa i Wartości
Ponad 150 organizacji pozarządowych z 19 krajów Unii apeluje do przedstawicieli instytucji europejskich i państw członkowskich o wprowadzenie znaczących zmian w nowym wieloletnim programie unijnym „Prawa i Wartości”. Zaproponowany przez Komisję Europejską program może się stać skutecznm narzędziem promowania wartości europejskich w Europie, konieczne jest jednak znaczące zwiększenie jego budżetu, rozszerzenie zakresu tematycznego i uproszczenie dostępu do funduszy dla organizacji z krajów członkowskich.

Przeczytaj list


ROZMAWIAMY


forumIdei

Debata „Polacy i Unia Europejska. Za i przeciw”
Podczas zorganizowanej 19 września debaty „Polacy i Unia Europejska. Za i przeciw” z udziałem Janusza Czapińskiego (Uniwersytet Warszawski), Joanny Koniecznej-Sałamatin (Uniwersytet Warszawski), Mirosławy Marody (Uniwersytet Warszawski), Adama Traczyka (Global.Lab) rozmawialiśmy o tym, co decyduje o stosunku Polaków do Unii: jakie znaczenie ma status społeczny, wiek i miejsce zamieszkania, poglądy polityczne, religijność, tolerancja wobec inności oraz przywiązanie do fundamentalnych cech liberalnej demokracji.

Zobacz nagranie

Punktem wyjścia do rozmowy było przygotowane na zamówienie forumIdei opracowanie dr hab. Joanny Koniecznej-Sałamatin z Instytutu Socjologii UW „Unia Europejskich Wartości. Autorka analizując postawy Polaków na podstawie danych Europejskiego Sondażu Wartości pokazuje, że na przestrzeni ostatniej dekady zaszły w polskim społeczeństwie znaczące zmiany, także dotyczące stosunku do UE, a wyznawane wartości w znaczącym stopniu warunkują dziś to, co myślimy o Unii Europejskiej.

Pobierz publikację

 


KOMENTUJEMY


forumIdei

Patrzmy władzy na ręce. Mamy do tego narzędzia
Zapraszamy do odwiedzenia BlogaIdei, w ktorym eksperci forumIdei komentowac będą bieżące wydarzenia. Znajdą się tu teksty publicystyczne, recenzje i polemiki. W pierwszym tekście Grzegorz Makowski pisze o niejasnych relacjach i powiązaniach finansowych między politykami Prawa i Sprawiedliwości a władzami i lokalnym biznesem w Radomiu.

Zobacz wpis


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną lub wpłatą 1% podatku: batory.org.pl/wspieraj


Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail (lub innych danych jeśli jesteś także odbiorcą naszych innych materiałów) jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu przesyłania Ci elektronicznego newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesyłania newslettera nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas Newslettera Fundacji Batorego, prosimy kliknąć link Wypisz mnie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

FacebookTwitterYouTube
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl