Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten e-mail w przeglądarce.
Fundacji Batorego. Wspieraj z nami demokrację w Polsce!

    Unia Europejskich Wartości? - raport forumIdei Fundacji Batorego

forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego wydało raport dr hab. Joanny Koniecznej-Sałamatin „Unia europejskich wartości” poświęcony zależności między wyznawanymi wartościami i postawami a stosunkiem Polaków do Unii Europejskiej. Analiza powstała na podstawie badania European Values Study (EVS), międzynarodowemu projektowi badawczemu, w którym Polska uczestniczy od 1990 roku.

Joanna Konieczna-Sałamatin zbadała, co decyduje o poparciu dla Unii Europejskiej. Okazuje się, że – jak pokazują badania – stopień zaufania Polaków do UE mocniej warunkują kwestie aksjologiczne, światopogląd i wyznawane wartości, a nie pozycja w strukturze społecznej.

Wraz z pogłębiającym się kryzysem politycznym we Wspólnocie aksjologiczny wymiar Unii Europejskiej zaczął ponownie nabierać znaczenia. Stało się jasne, że od stopnia, w jakim my, członkowie UE, rzeczywiście podzielamy wspólne wartości zależy to, co i w jaki sposób potrafimy razem zbudować – w czym będziemy się wzajemnie wspierać, a w jakich sprawach nie możemy na takie wsparcie liczyć” – podkreśla Joanna Konieczna-Sałamatin, wykładowczyni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Według autorki, chociaż wiele badań potwierdza zadowolenie Polaków z członkostwa w UE, to opiera się ono głównie na dostrzeganiu korzyści ekonomicznych i infrastrukturalnych. Sytuacja staje się bardziej złożona, jeśli umieścimy Unię w kontekście uznawanych społecznie wartości. Jak pokazują badania EVS, na przestrzeni ostatniej dekady poziom zaufania Polaków do UE jako instytucji zmniejszył się (wynosi obecnie 46 proc.). Nowym zjawiskiem jest też skorelowanie poparcia dla Unii z zaufaniem do polskiego rządu. Według autorki raportu, w sytuacji sporu na linii Warszawa-Bruksela, Polacy opowiadają się po jednej lub po drugiej stronie, a wybór ten ma wpływ na zaufanie do UE lub jego brak.

Jak pokazują badania, Polacy są przywiązani chcą demokratycznej formy rządów i przywiązują uwagę do takich cech jak wolność słowa i udział obywateli w rządzeniu państwem. Cechy te, dostrzegają również w działaniu instytucji UE, dlatego według Koniecznej-Sałamatin poparcie dla demokracji jest silnie skorelowane z zaufaniem wobec UE. Postawa akceptacji wobec autorytaryzmu wiąże się również z nieufnością wobec Unii.

Zależność widać szczególnie w kwestii przywiązania Polaków do tradycjonalizmu. Według autorki raportu, unijne działania na rzecz równości płci i podkreślania praw dzieci, stojące w sprzeczności z tradycyjnie pojmowaną rolą kobiet i dzieci w życiu rodzinnym, nie wiążą się z brakiem poparcia dla UE wśród tych Polaków, którzy uważają się za tradycjonalistów. Jak pokazują badania, inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o inny aspekt tradycjonalizmu, czyli przywiązanie do religijności. Socjolożka z UW dowodzi, że religijność uległa upolitycznieniu tzn. im większe zaangażowanie w życie religijne, tym bardziej postawa wobec UE jest sceptyczna. To nowa zależność, która w dotychczasowych badaniach nie była obecna. Jak jednak podkreśla Joanna Konieczna-Sałamatin, sam tradycjonalizm nie jest czynnikiem wpływającym na odrzucenie Unii Europejskiej.

Najprawdopodobniej oddziaływanie odbywa się przede wszystkim poprzez słowo, czyli poglądy głoszone przez duchownych podczas ich spotkań z wiernymi. Zupełnie nowym zjawiskiem jest także polityczny wymiar prywatnych praktyk religijnych (religijności wewnętrznej), który wcześniej był całkowicie niezależny od poglądów politycznych” – tłumaczy Joanna Konieczna-Sałamatin.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zaufanie do UE jest tolerancja wobec inności. Według badań, osoby nietolerancyjne mają większą skłonność do nieufności wobec UE, natomiast osoby tolerancyjne nie tylko bardziej Unii ufają, ale też są skłonne poprzeć większą integrację europejską.

Jak konkluduje autorka raportu, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na postawę wobec UE, największe znaczenie mają opinie wobec demokratycznej formy rządów, a w dalszej kolejności tolerancja i tradycjonalizm (głównie w aspekcie religijnym). Zupełnie marginalne znaczenie mają takie cechy jak wiek, poziom wykształcenia czy zamożność.

Unia Europejskich Wartości?

Więcej informacji:

Wojciech Chaber
forumIdei
Fundacja im. Stefana Batorego
tel 22 536 02 30
wchaber@batory.org.pl


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną: batory.org.pl/wspieraj 


Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres kontaktowy jest Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu informowania Pani/Pana o działalności Fundacji i przesyłania zaproszeń na organizowane przez Fundację spotkania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem swoich danych na potrzeby wysyłania informacji o działalności Fundacji. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów, prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.


FacebookTwitterYouTube

Fundacja im. Stefana Batorego

Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl